Slovníček pojmů

FAKTA - ETIKA - RESPEKT - TERAPIE - INDIVIDUALITA

Amenorea

Absence nebo přerušení menstruace.

Anovulace

Absence ovulace, žena může menstruovat, aniž by docházelo k ovulaci.

Asistovaná reprodukce

Lékařské postupy a metody, při kterých dochází k manipulaci se zárodečnými buňkami.

Asistovaný hatching

Zásah na obalu embrya, který napomáhá implantaci, tj. uhnízdění embrya v děloze.

Azoospermie

Nepřítomnost spermií v ejakulátu..

Biopsie

Odběr vzorku tkáně k cytologickému nebo histologickému vyšetření, aby bylo možno potvrdit nebo vyvrátit podezření na nádor (viz morfologie nádorů).

Blastocysta

5-6 denní embryo

Blastomera

Buňka, která vzniká dělením oplozeného vajíčka. Blastomery se intenzivně mitoticky dělí (jev označovaný rýhování zygoty) a vytvoří již mnohobuněčný (asi 16 - buněčný) útvar zvaný morula.

Cervikální screening

Jedná se o program pravidelných gynekologických kontrol, jejichž cílem je upozornit na přednádorové změny (prekancerózy) nebo časná stadia zhoubného nádoru (karcinomu) děložního čípku. Při výskytu abnormálních změn na děložním hrdle většinu nedochází k žádným výrazným zdravotním změnám nebo obtížím: proto hrozí riziko, že tyto změny nebudou včas zachyceny. Tedy i nadále zůstává jediným možným a účinným způsobem prevence rakoviny děložního čípku důsledné a pravidelné sledování (tzn. exaktní kolposkopické vyšetření, a také správně odebraný a zhodnocený stěr onkologické cytologie není stoprocentní)

Cervix

Děložní hrdlo, nebo také děložní čípek. Spodní zúžená část dělohy. Děložní čípek má válcovitý nebo kuželovitý tvar a zhruba polovina čípku je snadno přístupná při běžném gynekologickém vyšetření.

Cytologie

Označení pro cytologické vyšetření, kdy jsou pod mikroskopem zkoumány jednotlivé buňky, které byly odebrány z povrchu děložního čípku (srovnej s histologií). Při cytologickém vyšetření nelze zjistit vztah nádoru k okolním tkáním (v případě karcinomu tedy není možné zjistit, zda se jedná o karcinom in situ).

Darování oocytu

Program darování oocytů pomáhá ženám, jejichž vaječníky z různých důvodů neprodukují kvalitní oplození schopná vajíčka. Týká se to žen s předčasnou menopauzou nebo s odstraněnými oběma vaječníky, či pacientů s chromozomální anomálií, která se systematicky přenáší na potomky. Dárkyněmi oocytů jsou mladé zdravé ženy, které nezištně darují svá vajíčky těm ženám, které je potřebují.

Ektopické těhotenství

Mimoděložní těhotenství. Abnormální těhotenství, kdy se oplodněné vajíčko zasadí mimo dělohu, většinou v jednom z vejcovodů, vaječníků nebo v dutině břišní.

Embryo

Počáteční fáze růstu plodu od početí až do osmého týdne těhotenství.

Endometrióza

Endometrióza je onemocnění, při kterém se částečky endometria nacházejí mimo dutinu děložní. Nezřídka je endometrióza i příčinou neplodnosti ženy.

Endometrium

Endometrium neboli děložní sliznice je vnitřní membrána dělohy. Během cyklu endometrium roste v hrubou žláznatou tkáňovou vrstvu hojnou na krevní cévy - připravenou na optimální prostředí uhnízdění blastocysty (embrya).

Estrogeny

Primárně představují ženské pohlavní hormony, ale v malé míře se vyskytují i v těle mužů. Estrogeny jsou mimoto součástí některých antikoncepčních léků a léků pro ženy po menopauze.

FISH

Fluorescenční in situ hybridizace je cytogenetická metoda, která umožňuje hlavně obarvení chromozomů či některých jejich konkrétních částí. Při této metodě se používají specifická barviva (fluorochromy), jež se vážou na konkrétní sekvenci DNA. Následně jsou preparáty pozorovány pod fluorescenčním mikroskopem.

Folikul

Ovariální folikul. útvar tvořený obvykle jedním oocytem (budoucím vajíčkem) a vrstvami podpůrných folikulárních buněk.

Folitropin (FSH)

Folikuly stimulující hormon. Jeden ze skupiny lidských pohlavních hormonů vyskytující se u obou pohlaví. U žen podporuje růst folikulů (vaječníkových váčků) ve vaječnících a stimuluje tvorbu estrogenu. U mužů vyvolává tvorbu pohlavních buněk (spermatogenezi).

Gamety

Pohlavní buňky (spermie, vajíčka).

Gonadotropin

Gonadotropní hormon je jakýkoliv savčí hormon, který stimuluje vývoj pohlavních orgánů. Ke gonadotropinům patří folitropin (FSH) Lutropin (LH, luteinizační hormon), Choriogonadotropin (hCG).

hCG

Choriogonadotropin. Humánní choriový gonadotropin. Vzniká po oplození vajíčka a je vytvářen vyvíjejícím se embryem. V krvi je možné tento hormon zjistit po 7-9 dnech po početí, o další 1-2 dny později jej lze nalézt i v moči.

HSG (hysterosalpingografie)

Rentgenové vyšetření ke zjištění průchodnosti vejcovodů. Provádí se většinou ambulantně a bez celkové anestezie. Nálezy jsou poměrně přesné. Předností této vyšetřovací metody je její jednoduchost, nenáročnost a malá rizika výkonu. Navíc vyšetření zhodnotí i nález na děložní dutině. Nevýhodou HSG je to, že nelze určit v případě srůstů jejich přesnější rozsah a rovněž není možné prokázat endometriózu.

Hypofýza

Podvěsek mozkový (glandulapituitaria). Centrální endokrinní žláza, do velké míry nadřazená všem ostatním žlázám s vnitřní sekrecí v těle. Produkuje např. FSH, LH a další hormony podílející se na růstu a vývoji.

Hysteroskopie (HSK)

Metoda minimální invazivní chirurgie, kdy jsme malou kamerou schopni přehlédnout vnitřek dutiny děložní. Používá se např. při vyšetření příčiny sterility, příčin nepravidelného krvácení, lokalizace polypů v dutině děložní, zjištění vývojových vad dělohy.

ICSI

Principem této metody je přímá injekce jediné spermie do cytoplasmy zralého oocytu. Nejdříve je vybraná spermie znehybněna, nasáta do mikropipety a poté je pomocí mikromanipulačního zařízení vpravena do oocytu.

Idiopatická sterilita

Neobjasněná sterilita. U asi 10-15% vyšetřovaných párů nelze zjistit žádnou zjevnou příčinu neplodnosti: kvalita semene je v normálních mezích a u ženy se nenalezne žádný defekt v jejím reprodukčním systému. Taková situace se potom obvykle označuje tímto termínem.

In vitro

Odborný termín, používaný v medicíně, biologii a dalších příbuzných oborech pracujících s organizmy a jejich částmi v umělých podmínkách laboratoře, který se z latiny překládá jako "ve skle".

In vitro fertilizace, IVF

Proces, při kterém se vajíčko oplodňuje spermií mimo tělo: in vitro. Je to jedna z metod asistované reprodukce, která se používá při léčení neplodnosti. Postup zahrnuje hormonální stimulaci vaječníků za účelem vývinu a dozrání více vajíček, odběr vajíček z vaječníků a oplození vajíček spermiemi. Oplodněné vajíčko (zygota) je pak přeneseno do dělohy.

Karyotyp

Soubor všech chromozómů v jádře buňky. V buněčných jádrech určitého organismu a druhu je konstantní do počtu, velikosti i tvaru chromozómů a jako takový se používá jako druhový znak. Karyotyp je jeden ze základních objektů cytogenetiky.

Kolposkopie

Vyšetření povrchu děložního čípku pomocí speciálního mikroskopu - kolposkopu, který umožňuje zachytit časné změny na děložním čípku. Z hlediska vyšetřované pacientky se kolposkopické vyšetření nijak zásadně neliší od běžného gynekologického vyšetření.

Kultivace embrya

Kultivace. Technika, kdy jsou embrya uložena v laboratoři (až šest dní).

Laparoskopie

Název laparoskopie lze přeložit jako "pohled do dutiny břišní". V dnešní době má nezastupitelné místo při vyšetření (a léčbě) řady chorobných stavů. Je to metoda minimální invazivní chirurgie, kdy je přístup do dutiny břišní zajištěn pomocí trokarů zavedených skrz stěnu břišní. Do těchto "trubiček" se zavádí optika a operační nástroje. Optika s kamerou zobrazí dutinu břišní a orgány na obrazovce monitoru. Používá se např. při vyšetření příčiny sterility, či podezření na mimoděložní těhotenství aj.

Luteinizační hormon (LH)

Luteinizační hormon (neboli Lutropin), podporuje tvorbu pohlavních hormonů. U žen rozvíjí tvorbu estrogenů a progesteronu ve vaječnících (tím i vznik žlutého tělíska). U mužů podporuje tvorbu testosteronu ve varlatech.

Meióza

Meiotické dělení, redukční dělení - je buněčné dělení, během kterého dochází k produkci buněk se zredukovaným počtem chromozómů, což je základní proces umožňující pohlavní rozmnožování. Tyto buňky (gamety) mohou po určité době buďto splynout s další vhodnou gametou a vytvořit nového jedince složeného opět z dvojité sady chromozómů (např. spermie a vajíčko).

Menopauza

Ztráta menstruace po přechodu. Jde o přirozený stav v životě ženy, kdy dochází k útlumu funkce vaječníků, v důsledku čehož se snižuje tvorba hormonů estrogenu a progesteronu. Zastavuje se menstruační cyklus a nastává ztráta plodnosti - žena není schopna otěhotnět (přirozenou cestou; jsou ovšem známy případy umělého oplodnění). Menopauza nastupuje zhruba mezi 45. až 55. rokem věku ženy, jsou ovšem (i výrazné) odchylky oběma směry.

MESA

V případě, že je porušen transport spermií mezi nadvarletem a močovou trubicí, lze spermie získat pomocí techniky MESA (microepididymalspermaspiration) mikrochirurgickým odsátím spermií z nadvarlete.

Mitóza

Mitotické dělení je typ buněčného dělení, jehož úkolem je zajistit rovnoměrné předání nezredukované genetické informace dceřiným buňkám. Při mitóze předchází samotnému rozdělení buňky složitý proces rozdělení buněčného jádra, při kterém zůstává v dceřiných jádrech zachován počet chromozómů.

Oligomenorea

Porucha rytmu menstruačního krvácení, při níž krvácení přichází v intervalech delších než 31 dnů. Většinou je způsobena hormonální nerovnováhou a hormonální léčba ji může odstranit.

Oligospermie

Snížené množství spermií v ejakulátu, snížená tvorba spermií.

Onkologická cytologie

Onkologická cytologie zůstává stále základní screeningovou (vyhledávací) metodou, hodnotící kvalitu buněk z povrchu děložního čípku (hrdla) v nátěru. Cílem cytologického vyšetření je odhalit nepravidelnosti buněk, ve smyslu přednádorové či nádorové přeměny. Cytologie spolu s kolposkopií by měly být neodmyslitelnou součástí preventivních prohlídek žen a cílených vyšetření nepravidelností děložního čípku (hrdla). Vzhledem k tomu, že karcinom děložního čípku (hrdla) je druhým nejčastějším zhoubným nádorem rodidel, je využití těchto dvou metod, zkušeným a erudovaným zdravotnickým personálem, základním předpokladem pro včasné odhalování přednádorových změn.

Oocyt

Vajíčka neboli oocyty jsou ženské pohlavní buňky. Jejich vývoj začíná již v prenatálním období. Vlastní produkce zralých vajíček je potom omezena na plodné období ženy, které trvá od puberty až do přechodu (menopauzy).

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS)

Vzácný syndrom, který se může projevit při vyvolání ovulace nebo použití metody asistované reprodukce.

Ovulace

Okamžik, kdy dojde k uvolnění zralého vajíčka z vaječníku. Uvolněné vajíčko začne pomalu sestupovat vejcovodem k děloze pomocí pohybů řasinek výstelky vejcovodu. Pokud se během této cesty setká se spermií, dojde k jejich vzájemnému splynutí a oplodnění vajíčka. Vajíčko po ovulaci zaniká velmi rychle, může být oplodněno pouze v intervalu kratším než 24 hodin.

PICSI

PICSI je modifikace mikromanipulačního ICSI oplodnění, při kterém se k oplodnění používají pouze zralé spermie, u kterých byl prokázán výrazně nižší výskyt chromozomálních anomálií.

Preimplantační genetická diagnostika (PGD)

U některých velmi specifických případů je vysoké riziko genetického přenosu některých nemocí na potomky (hemofilie, svalová dystrofie, atd.). V těchto případech se vyšetřují izolované buňky embrya, známé jako blastomery. Provedením genetického vyšetření těchto buněk je možné vyloučit nákazu a transferovat do dělohy pouze zdravá embrya.

Prekancerózy = přednádorová stadia

Tyto buněčné změny jsou ohraničeny pouze na vrstvu epitelu a nemají ještě schopnost metastazovat. Dělíme je na:
LG léze (low-grade lesions) - změny lehkého stupně, které ve většině případů sám organismus ženy dokáže zlikvidovat i bez chirurgického zákroku
HG léze (high-grade lesions) - změny vysokého stupně, které lze ošetřit jednoduchým chirurgickým zákrokem.

Primární sterilita

Stav, při kterém partnerský pár po roce nebo dvou letech nechráněného plánovaného pohlavního styku nedosáhne těhotenství. Infertilita pak označuje stav při kterém žena může otěhotnět (pohlavním stykem nebo asistovanou reprodukcí), ale není schopna dítě donosit - jedná se tedy o opakované potrácení.

Prodloužená kultivace (PK) embrya

Uložení embryí v laboratoři, embryotransfer se provádí až 5. den kultivace - zvyšuje se tak schopnost dosáhnout gravidity. Tato léčba se používá u pacientek, které měly několik neúspěšných transferů.

Progesteron

Ženský pohlavní hormon vylučovaný žlutým tělískem na vaječníku po ovulaci. Tímto způsobem se děloha připravuje na těhotenství. V období těhotenství je progesteron produkován též placentou. Dále je tělem vytvářen v malé míře i v kůře nadledvin či u mužů ve varlatech. V období klimakteria produkce progesteronu klesá.

Prolaktin

Luteotropní hormon, který je produkován hypofýzou. Vysoká hladina tohoto hormonu vede k hyperprolaktinémii, která narušuje ovulaci a může vést k neplodnosti nebo k snížené plodnosti. Nadměrná tvorba prolaktinu může být způsobena i některými léky. Stimuluje růst mléčné žlázy a tvorbu mléka.

Punkce oocytu

Metoda získání oocytů z ovariálních folikulů Provádí se v krátkodobé narkóze pod ultrazvukovou kontrolou poševní cestou. Poté se folikuly umístí do nádoby s kultivačním médiem a následně se identifikují v mikroskopu.

Retrográdní ejakulace

Stavem, kdy při ejakulaci dochází k vypuzení spermií zpětně do močového měchýře namísto jejich výstřiku penisem do ženského genitálního traktu. Spermie jsou však normální, mohou být získány z moče a použity při technikách asistované reprodukce.

Sekundární sterilita

Stav u páru, který poté co zplodil jedno nebo několik dětí nemůže po dobu dvou let nechráněného styku dosáhnout další těhotenství.

Spermiogram (SPG)

Základní laboratorní vyšetření ejakulátu, které vypovídá o plodnosti muže. Existují i další speciální testy k vyšetřování kvality spermatu, které jsou určeny k přesné analýze poruchy plodnosti.

Sterilita

Neschopnost otěhotnět.

TESE

Testikulární extrakce spermatické tkáně. Operační technika, při které se odebere kousek tkáně varlete, ze které se pod mikroskopem extrahují spermie. Lze ji použít, když je v ejakulátu prokazatelně málo spermií nebo vůbec žádné spermie.

Varikokéla

Vada způsobená rozšířením žil, které odvádějí krev z varlat. Postihuje 10 až 22 % dospělých mužů a může být jednou z příčin neplodnosti. Lze ji odstranit operací.

Vejcovod

Úzká, ohebná trubice začínající v děložním rohu a ústící nálevkovitě do břišní dutiny, v blízkosti vaječníku. Vejcovody jsou dva, každý spojuje s dělohou jeden vaječník. úkolem vejcovodů je, jak už napovídá jejich jméno, dopravit vajíčko po ovulaci do dělohy. Ve vejcovodu také dochází k oplození vajíčka.

Vitrifikace

Metoda zmrazování vajíček, která spočívá v jejich ponoření přímo do kapalného dusíku při teplotě -196 C. Hlavní výhodou této metody je, že se netvoří žádné krystalky ledu, které mohou poškodit vajíčko a jeho buněčné struktury.

Zamrazení embryí

viz Kryokonzervace embryí.

Zygota

První fázevývoje embrya, oplodněného vajíčka. Buňka s kompletní sadou chromozomů.

 FERTI, z.ú. Kotlářská 32, 602 00 Brno  IČO: 05220947  T: +420 734 152 301  E: musilova@ferti.cz Číslo účtu: 2501045396/2010 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!